Kanji2 icon

From the Kanji Icon icon set · 10 raster icons