Protoio icon

From the Simple Icons icon set · 134 raster icons