Pro, sony, vegas icon

From the Circular icon set icon set · 108 raster icons