Mac, metroui, spaces icon

From the iOS 7 Style - Metro UI Icons icon set · 215 raster icons