Animal, ape, monkey icon

From the Shrunk Pidgin Smilies icon set · 170 raster icons