Delete, folder, open icon

From the Matte set: Basic icon set · 423 raster icons