Buzz, google, user icon

From the Google Buzz icon kit icon set · 5 raster icons