Adobe, fireworks, fw icon

From the Adobe Set icon set · 3 raster icons