Diamond, game icon

diamond, game icon

More icons from the icon set Office Icon Set Part 7

60 raster icons

Diamond, Game icons in Smooth style