Flag, georgia icon

flag, georgia icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Georgia icons in Smooth style