Flag, iowa icon

flag, iowa icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Iowa icons in Smooth style