Flag, kansas icon

flag, kansas icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Kansas icons in Smooth style