Flag, montana icon

flag, montana icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Montana icons in Smooth style