Breadbox icon

From the Vintage Kitchen icon set · 9 raster icons