Applix, gnome, mime, spreadsheet icon

applix, gnome, mime, spreadsheet icon

More icons from the icon set FS Icons Ubuntu

632 raster icons

Applix, Gnome, Mime, Spreadsheet icons in 3D style