Audio, vorbis+ogg, x icon

From the FS Icons Ubuntu icon set · 632 raster icons