Adobe, encore, mirror icon

adobe, encore, mirror icon

More icons from the icon set Metro UI Dock

802 raster icons