Iconfinder UI Vaga Delete trolley icon

Delete, trolley icon

delete, trolley icon
Ed Merritt Visit website

More icons from the icon set Vaga

60 raster icons