Ak, birdie icon

From the Akisame icon set · 53 raster icons