Ak, sad, starry icon

From the Akisame icon set · 53 raster icons