Emoji

40 vector (SVG) icons by VITALIY GORBACHEV   License: Basic license
Background