Edit, pen, pencil, text, write icon

From the Diagona Icons icon set · 200 raster icons