069 icon

From the Diagona Icons icon set · 200 raster icons