Safari icon

From the iOS 7-inspired Mac icon set icon set · 12 raster icons