Money, yen icon

From the Farm-fresh icon set · 3,017 raster icons