Delete, file icon

From the Lingo icon set · 73 raster icons