Delete, key icon

From the Silk icon set · 998 raster icons