Kmenu icon

From the Carpelinx icon set · 344 raster icons