Flag, minnesota icon

flag, minnesota icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Minnesota icons in Smooth style