Chromium, google, mirror icon

chromium, google, mirror icon

More icons from the icon set Metro UI Dock

802 raster icons