Foobar, mirror icon

From the Metro UI Dock icon set · 802 raster icons