Polaroid icon

polaroid icon
Webalys Visit website

More icons from the icon set Minicons Free

196 raster icons