Iconfinder Desktop apps Splashyfish Applications osx shrink icon

Applications, osx, shrink icon

applications, osx, shrink icon
Dat Nguyen Visit website

More icons from the icon set Splashyfish

464 raster icons