Golrediron icon

From the UltraBUUF icon set · 97 raster icons